เค้าโครง

เค้าเรื่องสำหรับดำเนินการเมนูที่ช่วยเหลืออินเซ็นทีปทัวร์ (ให้บริการฟรี)

ความหมาย

ข้อที่ 1
เป้าหมายของเค้าเรื่องนี้คือเพิ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเซนไดจากต่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยให้จำนวนคนที่ใช้อินเฃ็นทีปทัวร์มากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้มูลนิธิสมาคมการท่องเทียวนานาชาติเซนได(ข้างล่างนี้เรียกว่า[สมาคม])จะให้เมนูที่ช่วยเหลือฟรีสำหรับอินเฃ็นทีปทัวร์ที่มาเที่ยวเมืองเฃนได

คำนิยาม

ข้อที่ 2
อินเฃ็นทีปทัวร์ในเค้าเรื่องนี้คือการเที่ยวรางวัล, การเที่ยวฝึกงาน, การเที่ยวเชิญ, การเที่ยวประจำปี,การเที่ยวสำหรับพนักงานโดยบริษัท

ผู้ที่สามารถรับบริการ

ข้อที่ 3

ผู้ที่สามารถรับบริการของเมนูการช่วยเหลือคือ ผู้ที่ถูกกำหนดไว้ในรายการต่อไปนี้

 1. ผู้จัดอินเฃ็นทีปทัวร์

 2. บริษัททัวร์ที่จัดอินเฃ็นทีปทัวร์

 3. ผู้อื่นที่ประธานยอมรับ

ธุระกิจที่สามารถรับบริการ

ข้อที่ 4

อินเฃ็นทีปทัวร์ที่สามารถรับบริการของเมนูที่ช่วยเหลือได้ควรครบทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

 1. ชาวต่างชาติในทัวรตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป์จะพักในเมืองเซนได

 2. ถ้าเป็นไปได้สามารถสื่อสารโดยภาษาญี่ปุ่นได้เมื่อติดต่อกัน

เมนูที่ช่วยเหลือที่ให้บริการ

ข้อที่ 5
เมนูที่ช่วยเหลือที่ให้บริการอยู่ในภาคพนวกที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อที่ 6
ผู้ที่ต้องการที่จะรับบริการควรยื่นใบคำร้อง (แบบฟอร์มฉบับที่ 1) กับแผนกำหนดการต่อประธาน 1 เดือนก่อนที่ได้รับบริการ

การตัดสินของการออกให้และการดำเนินงาน

ข้อที่ 7
เมื่อได้รับใบคำร้องในข้อก่อน ประธานจะพิจาราณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกันอย่างรวดเร็ว และตัดสินว่าให้บริการได้หรือไม่ จากนั้นแจ้งกับผู้ยื่นคำร้องโดยใบแจ้งการตัดสิน(แบบฟอร์มฉบับที่ 2)

ใบรายงานการปฎิบัติงาน

ข้อที่ 8
ผู้ที่ได้รับบริการควรยื่นใบรายงานการปฎิบัติงาน(แบบฟอร์มฉบับที่ 3)กับแผนกำหนดการสุดท้ายหรือรูปภาพต่อประธานหลังจากจบทัวร์ทันที

การยกเลิก

ข้อที่ 9
ในกรณีที่ผู้จัดทัวร์ยกเลิกใช้บริการที่ตกลงกันควรยื่นใบยกเลิก(แบบฟอร์มฉบับที่ 4)ต่อประธานทันที

การเก็บเงิน ・การจ่าย

ข้อที่ 10
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเมนูที่ช่วยเหลือซึ่งผู้ที่ได้รับการบริการ(ผู้จัดทัวร์หรือบริษัทที่จัด)ร้องขอและตกลงกัน หลังจากสิ้นสุดการให้บริการ สมาคมจะจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการเมื่อผู้ให้บริการเมนูที่ช่วยเหลือ(ผู้ที่ให้บริการในเมือง)ยื่นใบเสร็จและเอกสารที่แสดงการดำเนินงานต่อสมาคม

สำรวจสถานที่

ข้อที่ 11
สมาคมสามารถไปสำรวจสถานที่จริงในวันที่กำเนินงานตามคำร้องแก่ผู้ให้บริการเมนูที่ช่วยเหลือตามความจำเป็น

รายละเอียดการปฏิบัติ

ข้อที่ 12
ประธานจะกำหนดหัวข้อสำคัญที่จำเป็นเพื่อดำเนินเค้าเรื่องนี้

บทบัญญัติเสริม

วันที่บังคับใช้

เค้าเรื่องนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน ปี 2559
ในกรณีที่เกินงบประมาณประจำปีที่ช่วยเหลือ การบริการที่ช่วยเหลือของปีนั้นจะสิ้นสุดลง

TOP