บริการเสริม

สมาคมของเราจะให้บริการ เช่น สิ่งสนุกสนานและประสบการณ์ต่าง ๆ ต่ออินเซ็นทีปทัวร์ที่มาเที่ยวเมืองเซ็นได

  • เงื่อนไข
  • ทัวร์ที่มาจากต่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวที่บริษัทหรือองกรณ์จัดขึ้น เช่น การเที่ยวรางวัล, การเที่ยวฝึกงาน, การเที่ยวเชิญ, การเที่ยวประจำปี, การเที่ยวสำหรับพนักงาน
  • กลุ่มที่มีจำนวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปและพักมากกว่า 1 คืนในเมืองเซนได
  • กรุณาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมายังสมาคมของเรา

SENDAI Incentive Tours Guide PDF

TOP